Olen lasten ja nuorten sertifioitu skeematerapeutti (ISST). Lisäksi olen käynyt useita aikuisten (Individual ST) skeematerapian koulutuksia sekä joitain ryhmä- ja pariskeematerapian seminaareja.
Lasten ja nuorten skeematerapian työskentely on luovaa, leikkisää, elämyksellistä ja siinä käytetään apuna mm. erilaisia sorminukke- tai eläinhahmoja, piirtämistä ja rooliharjoituksia. Fokus on paitsi ydintarpeissa, myös yksilöllisten voimavarojen ja taitojen tunnistamisessa ja vahvistamisessa ja haitallisten käyttäytymismallien muokkaamisessa. Skeematerapiassa työskennellään perustarpeiden, eri skeemojen ja moodien sekä selviytymismoodien kanssa. Skeematerapia on strukturoitua ja fokusoitua ja voi olla osa pitkää psykoterapiaa tai tapahtua lyhytpsykoterapiana. Erilaiset menetelmät sisältävät behavioraalisia, kognitiivisia ja tunteisiin fokusoivia keinoja ja erilaisia kokemuksellisia tekniikoita, kuten mielikuvaharjoituksia ja tuolityöskentelyä sovellettuna lapsen tai nuoren kehitystasoon. Samoin kuin kognitiivisessa psykoterapiassa, työskentely kohdistuu käyttäytymiseen, ajatuksiin ja uskomuksiin, tunteisiin sekä kehollisiin tuntemuksiin ja lapsen vuorovaikutukseen lähiympäristön kanssa Vanhempien ohjauksessa käytetään samoja skeema- ja moodityöskentelyn menetelmiä ja kokemuksellisia menetelmiä kuin lapsen ja nuoren psykoterapiassa.

Skeematerapia on paljon tutkittu integratiivinen, ns. kolmannen aallon psykoterapiasuunta, jonka kehittyi alkujaan Yhdysvalloissa Jeffrey Youngin ja kollegoiden myötä 1990 - luvulla. Lasten ja nuorten skeematerapian sovellusta on kehitetty Yhdysvalloissa, erityisesti Saksassa ja myös Venäjällä ja Hollannissa. Vuonna 2017 Christof Loosen johdolla Suomessa oli ensimmäinen lasten ja nuorten skeematerapiakoulutus (Schematherapy for Children and Adolecsent). Skeematerapiassa integroidaan kognitiivista ja tunnekeskeistä psykoterapiaa, hahmoterapiaa sekä kiintymyssuhde- ja objektisuhdeteorioita. Skeematerapia sopii hyvin erilaisten ongelmien ja vaikeiden ja pitkäkestoisten ongelmien hoitoon kaikilla ikäryhmillä. Keskeinen tavoite on kohdata ja korjata ydintarpeita empaattisessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Ydintarpeet liittyvät fyysisten perustarpeiden lisäksi turvalliseen kiintymyssuhteeseen, autonomiaan, itsearvostukseen ja leikkiin, ilmaisuun sekä sopiviin rajoihin. Kehityshistoriassa ydintarpeiden riittämätön tai puutteellinen täyttyminen johtaa tiettyjen skeemojen (emootioiden, kognitioiden, muistojen ja kokemisen malleja) syntymiseen, jotka ovat mukana moodien (kullakin hetkellä aktivoituneena oleva emotionaalinen tila tai minän eri puoli) aktivoitumisessa, erityisesti turvattomissa tai haastavissa tilanteissa. Selviytymismoodien (taistella, alistua tai välttää) ja haitallisten käyttäytymismallein toimintaan pyritään saamaan joustoa ja lievennystä. Samalla tuetaan Terve aikuinen-moodin (tai lapsella Toimiva lapsi- moodi) vahvistumista. Skeematerapian menetelmät ovat luovia ja kokemuksellisia, emootioihin ja korjaavaan tunnekokemukseen fokusoivia. Tyhjän tuolin tai usean tuolin tekniikoilla eri tunnekokemukset ja eri puolet itsestä tai keskeneräisiksi jääneet asiat voivat saada ääntä ja uutta muotoa. Mielikuvaharjoituksilla pyritään tavoittamaan keskeisiä tunnemuistoja, joita empaattisessa ja turvallisessa vuorovaikutuksessa kohdataan ja tarjotaan validaatiota ja lohdutusta.)

LINKIT:
https://schematherapysociety.org/